สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

พระบรมราโชวาทและพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                                                         

   ClicK  << https://itas.nacc.go.th/go/eit/sx6yid

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการ

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

 

 ารยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน จากกองทุนประกันภัยแรงงาน

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

แผนแม่บทด้านแรงงาน

คลิก>>>แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทย

คลิก>>>แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานี

คลิก>>>แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ 2562-2564) ฉบับทบทวน ปี 2563

คลิก >>> แผนปฎิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2563-2565)

 

                                                                                                         

 

กิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2562

 
 
 
  •                                                                                                                                                    

 

ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  • ร่วมมือและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
  •  
  •  

 

 

 

 

  •  

  

 

วีดีทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content